Creamy Three-Cheese Spaghetti Recipes

SPAGHETTI RECIPE

Looking for thé bést créàmy spaghetti recipe ? This ultrà-créàmy ànd chéésy spàghétti càn bé yours in just 15 minutés! Màking it à pérféct wééknight méàl.

Ingrédiénts :
 • 12 oz. spàghétti
 • Koshér sàlt 
 • Fréshly ground blàck péppér
 • 1 tbsp. éxtrà-virgin olivé oil
 • 3/4 c. low-sodium chickén broth
 • 3/4 c. shréddéd Itàliàn chéésé blénd
 • 3 clovés gàrlic, mincéd
 • 2 tbsp. fréshly choppéd chivés, for gàrnish
 • 3/4 c. héàvy créàm

Instructions :

 1. In à làrgé pot of sàltéd boiling wàtér, cook spàghétti àccording to pàckàgé diréctions until àl dénté. Dràin, résérving 1 cup pàstà wàtér.
 2. Méànwhilé, in à làrgé skillét ovér médium héàt, héàt oil. Add gàrlic ànd cook until fràgrànt, 1 minuté, thén àdd héàvy créàm, broth, ànd 1/2 cup of résérvéd pàstà wàtér. Add cookéd spàghétti ànd toss until noodlés àré fully coàtéd ànd liquid is simméring.
 3. Thén rémové from héàt ànd stir in chéésé. Toss constàntly, àdding moré pàstà wàtér until sàucé réàchés désiréd consisténcy. Séàson with sàlt ànd péppér ànd gàrnish with chivés béforé sérving.
Creamy Three-Cheese Spaghetti Recipes
                                   Jump To Recipe >> delish.com

Belum ada Komentar untuk "Creamy Three-Cheese Spaghetti Recipes"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel